• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • konstant volum
  stała objętość

  Konstant volum er et av forholdene som forklarer sammenhengen mellom trykk, temperatur og volum i gasser. Dette kan beskrives på en ganske enkel måte i det som kalles Boyles lov. Den sier at dersom temperaturen (T) er konstant, er trykket (p) ganget med volumet (V) konstant. Vi sier at disse gassene oppfører seg som en «ideell gass».

  Stała objętość to jeden z czynników tłumaczących zależność między ciśnieniem, temperaturą i objętością gazów. Chodzi tu więc o prawo Boyle’a. Prawo to mówi, że iloczyn ciśnienia (p) i objętości (V) danej ilości gazu czy powietrza będzie stały, o ile temperatura (T) także pozostanie niezmienna. Mamy wtedy do czynienia z gazami, które zachowują się jak «gaz doskonały».