• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • asynkronmotor
  silnik asynchroniczny

  Asykronmotor er en type elektromotor for vekselstrøm. Den er den vanligste vekselstrømsmotoren. Den har ikke kommutator fordi strømmen skifter retning samtidig med spenningen. Den kan kobles både som stjerne (Y-kobling) og i trekant (D-kobling).

  Silnik asynchroniczny to elektryczny silniki prądu przemiennego. Jest najczęściej spotykanym silnikiem prądu przemiennego. Silnik asynchroniczny nie ma komutatora, bo prąd zmienia kierunek jednocześnie z napięciem. Silnik asynchroniczny można łączyć na dwa sposoby: połączeniem w gwiazdę (połączenie Y) i połączeniem w trójkąt (połączenie D).

  Merkeskilt for en asynkron motor
  Tilkoblingsbrett og statorviklinger for en asynkron motor
  Rotoren i en asynkron motor