• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • horisontalfresing
  frezowanie poziome

  Horisontalfresing er fresing der fresespindelen står horisontalt. Vi skiller mellom vertikale fresemaskiner og horisontale fresemaskiner. Universalfresemaskinen kan utføre begge metodene.

  Frezowanie poziome to frezowanie z wrzecionem ustawionym poziomo. Rozróżniamy frezarki do frezowania pionowego i poziomego. Frezarka uniwersalna frezuje na oba sposoby.