• Bokmål
  • Nynorsk
  • Polsk
  • Litauisk
  • Ingen
  • horisontalfresing
    frezowanie poziome

    Horisontalfresing er fresing der fresespindelen står horisontalt. Vi skiller mellom vertikale fresemaskiner og horisontale fresemaskiner. Universalfresemaskinen kan utføre begge metodene.

    Frezowanie poziome to frezowanie z wrzecionem ustawionym poziomo. Rozróżniamy frezarki do frezowania pionowego i poziomego. Frezarka uniwersalna frezuje na oba sposoby.