• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • akseretning
  kierunek osi

  Med akseretning mener vi de retningene en verktøymaskin har. De ulike akseretningene har navn etter bokstaver. På en fresemaskin er det vanligvis tre akser. På en vertikalfresemaskin er X-aksen den langsgående retningen, Y-aksen er den tversgående bevegelsen og Z-aksen er opp og ned. En huskeregel er at Z-aksen alltid er i spindelens retning.

  Pod pojęciem kierunku osi rozumiemy kierunki ruchu obrabiarek. Poszczególne kierunki wyrażamy przy pomocy liter. Frezarka ma z reguły trzy osie. W przypadku frezarki pionowej oś X to ruch wzdłużny, oś Y to ruch poprzeczny, a oś Z to ruch w górę i w dół. Dobrze wiedzieć, że oś Z jest zawsze osią kierunku wrzeciona.

  Akseretningene ved vertikalfresing