• Bokmål
 • Nynorsk
 • Polsk
 • Litauisk
 • Ingen
 • vekselstrømsgenerator
  generator prądu przemiennego

  En vekselstrømgenerator brukes til å lage vekselspenning. Den består av en spole som induserer en spenning, og en magnet. Magneten roterer inni spolen, mot urviseren. Hver gang magneten har rotert en omgang, sier vi at spenningen har gått gjennom en periode.

  Generator prądu przemiennego służy do wytwarzania napięcia przemiennego. Zbudwany jest ze zwoju, który indukuje napięcie oraz magnesu. Magnes obraca się w zwoju, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Każdy pełny obrót magnesu to jeden okres napięcia.

  Vekselstrømsgenerator til en buss